Decessos
Cobreix i garanteix la gestió del sepeli i, en la major part dels casos, les despeses de repatriació. Felip&Felip té garanties addicionals com: indemnització diària per hospitalització, capital d’accidents i cobertura de salut dental dins la mateixa pòlissa.
decessos