Embarcacions
Garanteix indemnitzacions per danys produïts en embarcacions a vela o de motor destinats a l’esbarjo dels seus propietaris o usuaris, tant de danys propis com de danys a tercers.
yacht en méditerranée