Garanties Decennals per a la Construcció
Es garanteixen els danys materials que puguin patir les obres d’edificis per vicis o defectes que el seu origen es trobi en la cimentació, suports, bigues, forjats, murs de càrrega o altres elements estructurals que posin en perill la seguretat de l’edifici durant els 10 anys posteriors a l’acabament de les obres.

És una pòlissa de contractació obligatòria per als promotors de les construccions d’edificis de vivendes.

garanties-decennals