Incapacitat laboral temporal
Garanteix un subsidi diari al professional autònom en cas d’Incapacitat Temporal que no li permeti realitzar la seva activitat professional.
incapacitat