Responsabilitat Civil Mediambiental
Es cobreix la responsabilitat civil que es pugui causar per contaminació o danys al medi ambient durant el desenvolupament de les activitats de l’empresa.

L’actual Llei estableix l’obligació de reparar el dany causat, sigui quin sigui el seu cost i sigui qui sigui el que contamini. En cas que no es pugui determinar el causant, la responsabilitat recaurà sobre el propietari del terreny en el moment del sinistre.

Determinades activitats potencialment contaminants, estan obligades a la constitució d’un fons de reparació, ja sigui mitjançant una assegurança o un aval.

responsabilitat-civil-medioambiental