Responsabilitat Civil General
Cobreixen possibles danys accidentals ocasionats a tercers, sempre que hi hagi responsabilitat per part de l’Assegurat i dins els límits establerts en la pòlissa.

Hi ha un ampli ventall de garanties de contractació opcional, depenent de les necessitats de cada empresa:

• Explotació

Les principals cobertures d’aquesta garantia son:

• Danys causats a tercers per l’activitat pròpia de l’empresa.

• Danys que puguin causar els immobles o instal·lacions utilitzades per a desenvolupar l’activitat ja siguin llogats o propis.

• Danys causats per la utilització de maquinaria apropiada i utilitzada per persones autoritzades (exclòs els vehicles i maquinària que hagin de tenir assegurança pròpia).

• Danys causats durant la càrrega i descàrrega de mercaderies (excepte la mercaderia en si).

• Danys causats per la càrrega de mercaderies en vehicles propis o llogats.

• Participació en fires o visites de tercers a les instal·lacions.

• Patronal

Cobreix la responsabilitat que pugui tenir l’Assegurat pels danys personals causats als treballadors de l’Empresa per un accident laboral.

• Locativa

Danys causats als immobles llogats per al desenvolupament de l’activitat a conseqüència d’un incendi o explosió.

• Subsidiària

Danys causats per contractats i sot contractats per l’Assegurat. La pòlissa cobreix en excés del capital que tingui assegurat per pòlissa l’empresa o persona sot contractada.

• Creuada

Aquesta garantia dona la condició de tercers a totes les empreses que intervenen en una mateixa obra i cobreix els danys personals que puguin patir els treballadors dels contractistes o subcontractistes de l’Assegurat que intervenen en una mateixa obra.

• Productes i Post Treballs

Danys causats per errors o defectes en els productes un cop lliurats al client.

En cap cas queda cobert el producte en sí, només els perjudicis ocasionats a tercers.

• Substitució

Despeses ocasionades a tercers pel canvi, desmuntatge de productes defectuosos i  instal·lació o muntatge del mateix producte no defectuós. No quedarà cobert quan sigui l’assegurat qui ha instal·lat els productes defectuosos. Sí quedaria cobert quan el muntatge el faci un tercer, encara que sigui sota assessorament de l’assegurat, sempre que es tracti d’un error de fabricació o entrega, no del muntatge.

• Vendors

Cobreix els danys que es pugui causar per les activitats de venda o distribució dels productes i autoritzades per l’assegurat.

• Tècnics en Plantilla

Cobreix els errors o omissions professionals que puguin tenir els Tècnics en plantilla davant de tercers.

• Danys Patrimonials Primaris

Reclamacions per perjudicis econòmics com a conseqüència d’ un dany cobert per la pòlissa que no generi danys materials ni personals.

En aquest cas, quedarien cobertes les reclamacions per unes despeses ocasionades, per exemple que, per un defecte en les cadires, s’hagi de llogar un altre local per a celebrar un acte o la pèrdua de facturació del perjudicat.

• Danys Accidentals al Medi Ambient

Danys i perjudicis causats a tercers derivats de contaminació ambiental  produïdes de forma accidental i sobtada.

responsabilitat-civil-general